Roczniki Biblioteczne, 57, 2013, ss.256

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Drukarstwo warszawskie w latach 1795–1806

AbstractDownload articleDownload article

printing, publishing output, Warsaw, 17th–19th century, drukarstwo, produkcja wydawnicza, Warszawa, XVIII/XIX wiek

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914

AbstractDownload articleDownload article

Juliusz Słowacki, edition, geography and chronology of publishing output, censorship, 19th–20th century, oferta edytorska, geografia ichronologia produkcji wydawniczej, cenzura, XIX–XX wiek

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy

AbstractDownload articleDownload article

library architecture, library construction, library design, functionality of library buildings, aesthetics of library buildings, interwar period, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne, projektowanie bibliotek, funkcjonalność budynków bibliotecznych, estetyka budynków bibliotecznych, dwudziestolecie międzywojenne

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

O niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego

AbstractDownload articleDownload article

Szymon Starowolski, Balthasar IMoretus, Plantin-Moretus Museum, Baltazar IMoretus, Muzeum Plantin-Moretus

Sztycharz i drukarz lwowski Jan Filipowicz w świetle dokumentów archiwalnych

AbstractDownload articleDownload article

Jan Filipowicz, Lvov, typography, book trade, posthumous inventories, Lwów, drukarstwo, księgarstwo, inwentarze pośmiertne

Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku

AbstractDownload articleDownload article

Towarzystwo Wydawnicze (The Publishing Society), publishing catalogues, Lvov, National Democracy, publishing movement, katalogi wydawnicze, Lwów, Narodowa Demokracja, ruch wydawniczy

„Człowiek książki” — profesor Jerzy Starnawski

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, bibliology, libraries, biography studies, editing, history of literature, Polonica, bibliografia, bibliologia, biblioteki, biografistyka, edytorstwo, historia literatury, polonica

Recenzja: Dictionnaire encyclopédique du livre, sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché [et al.]; préface de Henri-Jean Martin. T. 1–3 + Index. Paris: Éd. du Cercle de la Librairie 2002–2011, XXXIII, 900; XII, 1074; XII, 1088 p., il., 30 cm, ISBN 2-7654-0841-6; ISBN 2-7654-0910-2; ISBN 978-2-7654-0987-8

Download articleDownload article

Recenzja: Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii, 2013, R. 1, wol. 1, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, 118 s., il. ISSN 2299-9981

Download articleDownload article

Recenzja: Iнкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь;] — [Вид. 2-ге розшир. та допов. — Львів; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 122 с., ISBN 978-966-613-888-3

Download articleDownload article

Recenzja: Joseph A. Dane, What Is a  Book? The Study of Early Printed Books. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press 2012, XV, 276 s., il., ISBN 978-0-268-02609-7

Download articleDownload article

Recenzja: Ian Maclean, Scholarship, Commerce, Religion: The Learned Book in the Age of Confessions, 1560–1630, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press 2012, XIV, 380 s., il., ISBN 978-0-674-06208-5

Download articleDownload article

Recenzja: Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII–naczało XX wieka. Biobibliograficzeskij sprawocznik, ried. koll. Władimir Rufinowicz FIRSOW et alt., awt. koll. Oleg Jurjewicz ABAKUMOW et alt., Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka” 2013, 480 s. ISBN 078-5-8192-0442-9 Natalja Gienrichowna PATRUSZEWA, Cenzor w  gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii (wtoraja połowina XIX–naczało XX wieka), Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Siewiernaja zwiezda” 2011, 267 s. ISBN 978-5-905042-23-2

Download articleDownload article

Recenzja: Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu w  1977–1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2011, 367 s.   ISBN 978-83-60580-78-3

Download articleDownload article

Recenzja: Zeev Gries, The Book in the Jewish World 1700–1900, Oxford-Portland: The Littman Library of Jewish Civilization 2010, XVII, 251 s. (The Littman Library of Jewish Civilization), ISBN 978-1-906764-05-0

Download articleDownload article

Recenzja: Karol Estreicher, Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku. Opracował i  wstępem opatrzył Jan Brzeski. Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, XL, 264 s., il. Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 24. ISBN 978- -83-7638-212-8; ISSN 1425-851X

Download articleDownload article

Fons Largus. The Library: A Source of Inspiration — biblioteka, źródło inspiracji. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, Instytut Sztuki PAN, 14–17 maja 2012 roku

Download articleDownload article

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771–1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, 19–20 listopada 2012

Download articleDownload article

O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013

Download articleDownload article

Seminarium „Early Modern Print Culture in Central Europe”, Wrocław, 16–17 września 2013

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2012

Download articleDownload article

Publikacje nadesłane

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout