Roczniki Biblioteczne, 61, 2017, ss.392

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.1

AbstractDownload articleDownload article

metodologia badań nad dawną książką, layout (projekt) książki dawnej, methodology of studying old books, layout (design) of old books

Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.2

AbstractDownload articleDownload article

Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.3

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Stanisław Karnkowski, stare druki, badania proweniencyjne, Archdiocesan Archives in Gniezno, Stanisław Karnkowski, old printed books, provenance studies

Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich — formy, funkcje, terminologia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.4

AbstractDownload articleDownload article

introligatorstwo, oprawa gotycka, elementy przybyszowe, karty przybyszowe, wyklejki, karty ochronne, bookbinding, Gothic binding, added elements, added leaves, pastedowns, flyleaves

Tomasz Ujazdowski (1796–1836) — pedagog, publicysta, wydawca, „starożytnik”, miłośnik książek i zabytków przeszłości, działacz polityczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.5

AbstractDownload articleDownload article

Tomasz Ujazdowski, „Pamiętnik Sandomierski”, „Tandeciarz”, „Rozmaitości Krakowskie”, kolekcjonerstwo, bibliofilstwo, folklorystyka, czasopiśmiennictwo, Tomasz Ujazdowski, Pamiętnik Sandomierski, Tandeciarz, Rozmaitości Krakowskie, collecting, bibliophile, folklorism, journalism

Заснування та перші роки діяльності товариства імені Михайла Качковського (1874–1877)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.6

AbstractDownload articleDownload article

Товариство ім. М. Качковського, Галичина, галицькі русофіли, видання для народу, Іван Наумович, Towarzystwo im. M. Kachkovskiego, Galicja, rusofi le galicyjscy, wydawnictwa ludowe, Ivan Naumovych, The Mykhailo Kachkovsky Society, Galicia, Galician Russophiles, popular literature, Ivan Naumovych

Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.7

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Staatsarchiv Breslau, księgozbiór fachowy, State Archives in Wrocław, Staatsarchiv Breslau, specialist library

Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.8

AbstractDownload articleDownload article

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Kalisz, biblioteki gimnazjalne, University Library in Poznań, Kalisz, secondary school libraries

Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej: egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.9

AbstractDownload articleDownload article

„Biuletyn Bibliograficzny” (1920–1921), „Przewodnik Bibliograficzny” (1878–1933), „Urzędowy Wykaz Druków” (1928–1939), statystyka wydawnicza — Polska (1919–1939), urzędowa rejestracja druków — Polska (1919–1939), bieżąca bibliografia narodowa — Polska (1919–1939), Biuletyn Bibliograficzny (1920–1921), Przewodnik Bibliograficzny (1878– 1933), Urzędowy Wykaz Druków (1928–1939), publishing statistics — Poland (1919–1939), official records of printed books — Polska (1919-1939), current national bibliography — Poland (1919– 1939)

Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.10

AbstractDownload articleDownload article

osoba z niepełnosprawnością wzroku, biblioteki dla niewidomych, materiały w formatach alternatywnych, technologie wspomagające, system Braille’a, tyflografika, audiodeskrypcja, visually impaired individual, libraries for the blind, alternative format materials, supporting technologies, Braille system, tactile graphics audio description

Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.11

AbstractDownload articleDownload article

czytelnictwo, biografistyka, historia książki, Czechy, Czechosłowacja, reading, life stories, history of the book, Czech Republic, Czechoslovakia

Projekt ustawy o książce z 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.12

AbstractDownload articleDownload article

fi xed book price, single book price, Polish Chamber of Books, book market, bookselling, legislation

Przyczynki, komentarze, polemiki

Zapiski Jana Solfy w inkunabule medycznym z 1496 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.13

Download articleDownload article

Kilka uwag na marginesie projektów ustawy o jednolitej cenie książki z 2015 i 2017 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.14

Download articleDownload article

Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze pochodnym?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.15

Download articleDownload article

O największej współczesnej encyklopedii księgoznawczej — drugim wydaniu niemieckiego Lexikon des gesamten Buchwesens (LGB2)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.16

Download articleDownload article

Uwagi bibliografa nad Polską bibliografi ą organów Marii Szymanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.17

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.18

Download articleDownload article

Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.19

Download articleDownload article

Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.20

Download articleDownload article

Aleksandra Lubczyńska, Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892–1914), Pruszcz Gdański 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.21

Download articleDownload article

Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.22

Download articleDownload article

Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.23

Download articleDownload article

Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.23

Download articleDownload article

Anna Karczewska, Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku, Kraków 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.24

Download articleDownload article

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.24

Download articleDownload article

Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”, 29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.25

Download articleDownload article

„Collections and Books [A]cross Borders” — sesja Światowego Kongresu International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 21 sierpnia 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.26

Download articleDownload article

„Ekslibris: znak własnościowy — dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 15 listopada 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.27

Download articleDownload article

Jadwiga Hildegard Kołodziejska (11 IX 1928–4 V 2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.28

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout