Articles

Halina Rusińska-Giertych

Articles

Pierwsza wypożyczalnia książek we Lwowie w końcu XVIII wieku

AbstractDownload article

Sztycharz i drukarz lwowski Jan Filipowicz w świetle dokumentów archiwalnych

AbstractDownload article

Jan Filipowicz, Lvov, typography, book trade, posthumous inventories, Lwów, drukarstwo, księgarstwo, inwentarze pośmiertne

Recenzja: Encyklopedia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki

Download article

Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i uzupełniony Urszuli Paszkiewicz — cenne źródło do badań nad historią polskich bibliotek

Download article

Recenzja: Iнкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь;] — [Вид. 2-ге розшир. та допов. — Львів; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 122 с., ISBN 978-966-613-888-3

Download article

Irena Gruchała, „W tym streszczało się niejako moje życie”: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout