Dla autorów


 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uzgodnieniu z autorem.
 • Teksty przeznaczone do działów Artykułów i Materiałów nie powinny przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami), a recenzje i sprawozdania 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).
 • Publikacje zakwalifikowane do działów Artykułów i Materiałów należy zaopatrzyć w zwięzły regest (zamieszczony na początku artykułu) oraz streszczenie autorskie (nieprzekraczające 1 strony).
 • Recenzje powinny (poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat; w opisie dzieła recenzowanego prosimy podawać ISBN i/lub ISSN.
 • Autorzy proszeni są o podanie następujących danych personalnych: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.
 • Autorzy publikacji zamieszczonych w działach Artykuły i Materiały otrzymują bezpłatnie 2 egz. czasopisma, autorzy publikacji z pozostałych działów - 1 egzemplarz. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
 • Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
 • Materiały zamieszczane w „Rocznikach Bibliotecznych" są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

 
Wskazówki techniczne
Redakcja prosi autorów o przestrzeganie następujących zasad:

 • Tekst można składać w formie maszynopisu (2 egz.) lub wydruku komputerowego w znanym edytorze tekstów (1 egz. + dyskietka/CD-ROM).
 • Należy zachować podwójny odstęp między wierszami (ok. 30 wierszy na stronie), margines ok. 2,5 cm.
 • Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum.
 • Materiały ilustracyjne powinny być opisane, ponumerowane, a na marginesie wydruku należy zaznaczyć ich lokalizację. Do tekstu należy dołączyć wykaz ilustracji wraz z proponowanymi podpisami.
 • Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję.


Przykładowe opisy bibliograficzne w przypisach:
Wydawnictwo zwarte:
Kazimierz OSSOWSKI, Prasa Księstwa Warszawskiego, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2004, 435 s.  (Z dziejów kultury czytelniczej w Polsce; 16)
Rozprawa  w wydawnictwie zwartym:
Wiesław BIEŃKOWSKI, Biografistyka w badaniach nad książką, [w:] Książka polska w okresie zaborów. Wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej, Kraków: Universitas 1991, s.41-59.
Artykuł w czasopiśmie:
Hanna WIDACKA, Grafika z kolekcji Krasińskich w zbiorach Biblioteki Narodowej, Rocznik Biblioteki Narodowej (36) 2004, s.113-130, il. sum.

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy